مادهٔ ۳۷

اگر موکل وکيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه و وکيل معزول اطلاع دهد.


عزل وکيل مانع از جريان دادرسى نخواهد بود. اظهار شفاهى عزل وکيل بايد در صورت‌جلسه قيد و به امضاء موکل برسد.

مادهٔ ۳۸

تا زمانى که عزل وکيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وى در حدود وکالت، هم‌چنين ابلاغ‌هائى که از طرف دادگاه به وکيل مى‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود، ولى پس از اطلاع دادگاه از عزل وکيل، ديگر او را در امور راجع به دادرسي، وکيل نخواهد شناخت.

مادهٔ ۳۹

در صورتى‌که وکيل استعفاء خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار مى‌کند که شخصاً يا توسط وکيل جديد، دادرسى را تعقيب نمايد و دادرسى تا مراجعهٔ موکل يا معرفى وکيل جديد حداکثر به مدت يک‌ ماه متوقف مى‌گردد.


وکيلى که دادخواست تقديم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاء وکيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ مى‌شود، رفع نقص به‌عهدهٔ موکل است.

مادهٔ ۴۰

در صورت فوت وکيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع‌شدن يا تعليق از وکالت يا بازداشت وى چنانچه اخذ توضيحى لازم نباشد، دادرسى به تأخير نمى‌افتد و در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مى‌کند و با ذکر موارد توضيح به موکل اطلاع مى‌دهد که شخصاً يا توسط وکيل جديد در موعد مقرر براى اداء توضيح حاضر شود.

مادهٔ ۴۱

وکلاء مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراى عذر موجهى باشند جهات زير عذر موجه محسوب مى‌شود:


۱. فوت يکى از بستگان نسبى يا سببى تا درجهٔ اول از طبقهٔ دوم.

۲. ابتلاء به مرضى که مانع از حرکت بوده يا حرکت، مضر تشخيص داده شود.

۳. حوادث قهرى از قبيل سيل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.

۴. وقايع خارج از اختيار وکيل که مانع از حضور وى در دادگاه شود.


وکيل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبى با دلايل آن براى جلسهٔ محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتى‌ به آن ترتيب اثر مى‌‌دهد که عذر او را موجه بداند، در غير اين‌صورت جريان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيت‌دار براى تعقيب انتظامى وکيل اطلاع خواهد داد. در صورتى‌که جلسهٔ دادگاه به‌علت عذر وکيل تجديد شود، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگى بعدى را به موکل اطلاع دهد. در اين‌صورت، جلسهٔ بعدى دادگاه به‌علت عدم حضور وکيل، تجديد نخواهد شد.

مادهٔ ۴۲

در صورتى‌که وکيل هم‌زمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهى که حضور او برابر قانون آئين دادرسى کيفرى يا ساير قوانين الزامى باشد، حاضر شود و به دادگاه‌هاى ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توکيل، وکيل ديگرى معرفى نمايد.

مادهٔ ۴۳

عزل يا استعفاء وکيل يا تعيين وکيل جديد بايد در زمانى انجام شود که موجب تجديد جلسهٔ دادگاه نگردد، در غير اين‌صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد کرد.

مادهٔ ۴۴

در صورتى‌که يکى از اصحاب دعوا در دادرسى دو نفر وکيل معرفى کرده و به هيچ‌يک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يکى از آنان با وصول لايحه از وکيل ديگر براى رسيدگى دادگاه کافى است و در صورت عدم وصول لايحه از وکيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکيل حاضر، رسيدگى را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکيل يا يکى از آنان عذر موجهى براى عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسهٔ دادرسى تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگى به موکل نيز اطلاع داده مى‌شود. در اين‌صورت جلسهٔ بعدى دادگاه به‌علت عدم حضور وکيل تجديد نخواهد شد.

مادهٔ ۴۵

وکيلى که در وکالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وکيل مجاز در دادگاه تجديد‌نظر و ديوان‌عالى کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأى يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأى امتناع نمايد، بايد دادگاه رأى را به موکل ابلاغ نمايد در اين‌صورت ابتداء مدت تجديد‌نظر و فرجام، روز ابلاغ به وکيل يادشده محسوب است مگر اينکه موکل ثابت نمايد از استعفاء وکيل بى‌اطلاع بوده در اين‌صورت ابتداء مدت از روز اطلاع وى محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکيل ضرر و زيانى به موکل وارد شود، وکيل مسئول مى‌باشد. درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديد‌نظر و فرجام وکيل مستعفى قبول مى‌شود و مدير دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبى به موکل اخطار نمايد که شخصاً اقدام کرده يا وکيل جديد معرفى کند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

مادهٔ ۴۶

ابلاغ دادنامه به وکيلى که حق دادرسى در دادگاه بالاتر را ندارد يا براى وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکيل در توکيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بود.

مادهٔ ۴۷

اگر وکيل بعد از ابلاغ رأى و قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر و فرجام‌خواهى فوت کند يا ممنوع از وکالت شود يا به‌واسطهٔ قوهٔ قهريه قادر به انجام وظيفهٔ وکالت نباشد، ابتداى مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.


تبصره:

در مواردى‌که طرح دعوا يا دفاع به‌وسيلهٔ وکيل جريان يافته و وکيل يادشده حق وکالت در مرحلهٔ بالاتر را دارد کليهٔ آراء صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وکيل محسوب مى‌گردد.