طى‌ سال‌هاى گذشته، تحول و توسعه گذاشت و برداشت داده‌هاى (Data) فضائي، منتهى به ابزارهاى عملياتى در قالب سيستم‌هاى اطلاعات جغرافيائى شده است. همين توسعه و تحول، ديد ما را به مسائل زيربنائى در چگونگى و علل کار اين سيستم‌ها گشوده است. سيستم اطلاعات جغرافيائى چيست؟ يک ابزار است؟ قطعه‌اى از نرم‌افزار است؟ يا سيستم پيچيده‌اى است که سخت افزار، نرم‌افزار، افراد و سازمان را دربر مى‌گيرد؟


فرق بين اطلاعات ابداعى تازه ژئوماتيک و ژئواتوماتيک چيست؟ آيا اين دو اصطلاح معانى يکسانى دارند؟ يا از نظر معنى با هم فرق مهمى دارند؟ برخى از اين پرسش‌ها به‌ وضوح پاسخ داده شده‌اند. برخى از آنها نيز مسائل اساسى‌ترى را مطرح مى‌کنند؟ هرچند هدف مشترک در تمامى اين گفتگو‌ها داده‌هاى فضائى و اطلاعات است.


امروزه، ژئوانفورماتيک، ژئوماتيک و GIS به کرات مورد استفاده قرار مى‌‌گيرد. با وجود اين، آنها را بايد در پرتو تحول و توسعه و گذاشت و برداشت داده‌هاى فضائى در طى سه دهه گذشته نگريست.