يا پيش‌بند چرمين معمول است که پهلوانان نامدار در موقع ورزش لنگى به‌نام لنگ کسوت بر بالاى تنکه خود مى‌بندند و گوشه لنگ را به‌صورت لچک و به شباهت نطعى‌هاى قديم در جلوى خود مى‌آويزند اين عمل سابقهٔ تاريخى دارد منتهى در قرون گذشته پيش‌بند چرمين به‌نام نطعى مى‌بستند و از زمان سلطنت قاجاريه تا به امروز لنگى به‌همان شکل به‌نام لنگ کسوت مى‌بندند. در ازمنه قديم پهلوانانى که به مقام استادى مى‌رسيدند با اجازهٔ پادشاه وقت حق بستن پيش‌بند چرمين بر بالاى تنکه و روى شکم خود داشته‌اند. چنانکه گاهى احکامى از زمان صفويه به‌دست مى‌آيد و اين احکام نشان مى‌دهد که بستن پيش‌بند چرمين چقدر اهميت داشته و پهلوانان نطع‌بند بايد چه تشريفات طويل و عريضى را طى کنند و حتماً او بايد جواز کتبى داشته باشد تا بتواند پيش‌بند چرمين به کمر ببندد. هنوز هم تا پهلوانى به مقام پيش‌کسوتى و استادى نرسد. حق بستن لنگ کسوت ندارد.