خانه‌ٔ خطيبى

خانهٔ خطيبى با ۳۵۰ متر مربع عرصه و ۴۵۰ متر مربع اعيانى در کوچه خطيبى شهر قزوين قرار دارد و مربوط به دورهٔ قاجاريه و پهلوى اول است. اين خانه در سه طبقه با سه حياط مجزا شکل گرفته و حياط بزرگ آن هم‌اکنون متروکه و خالى از سکنه است. از نقطه‌نظر معماري، تمام فضاهاى اين خانه تناسبات هماهنگ معمارى قزوين را دارد. بنا کلاً آجرى و داخل بنا گچ‌کارى شده است. درها و ارسى‌ها چوبى و مهتابى نيز در حياط متروکه ديده مى‌شود. سردر زيباى اين خانه، بهترين مشخصهٔ آن است.

خانهٔ بهروزى

اين خانهٔ قاجارى در زرگرکوچهٔ شهر قزوين قرار دارد و به شيوهٔ معمارى خانه‌سازى قزوين، با حياط مرکزى اصلى و حياط‌هاى جانبى شکل گرفته است. حياط اندورنى با تناسبات نيم‌کشکولي، در دو جبهه داراى شاه‌نشين‌هاى تابستانى و زمستانى و در دو جبههٔ ديگر داراى ايوان‌هاى طا‌ق‌نمايى است. شاه‌نشين اصلى خانه از طريق ايوانى ستون‌دار با حياط بيرونى نيز ارتباط دارد. خانه در دو طبقهٔ زيرزمين و همکف شکل گرفته و تزيينات آجرى لبهٔ بازشوها و ارسى‌هاى آن، از جمله تزيينات قابل توجه اين بنا است.

خانهٔ سيدمحمود بهشتى

اين خانه با سردرى مشخص از دورهٔ قاجارييه و هفتصد متر مربع عرصه و ۹۵۰ متر مربع اعياني، در خيابان مولوى محلهٔ ديمج -از قديمى‌ترين محلات شهر قزوين- قرار دارد. خانه به شيوهٔ سنتى قزوين، در سه طبقه بنا شده و داراى دو قسمت مجزاى اندورنى و بيرونى است. دالانى با هشتى رسمى‌بندى شده، دو حياط با تناسبات کشکولى و حياطى که هم‌اکنون متروکه است، مجموعهٔ فضاهاى باز اين خانه را تشکيل مى‌دهند.

خانهٔ سيدحسين بهشتى

در تقاطع خيابان‌هاى شهردارى و فردوسى شهر قزوين، خانهٔ سيدحسين بهشتى قرار دارد. ضلع شمالى نماى خارجى اين بناى قاجاري، ديوارى است که فضاى اين خانه را از خيابان جدا مى‌سازد و در ديوار ضلع غربى آن، دو ورودى هم‌عرض بصورت شمالي-جنوبى تعبيه شده است. طرح کلى بنا، مربع شکل با پوشش شيروانى است و در ضلع غربي، نورگيرهايى در ابعاد مختلف ديده مى‌شود. ضلع جنوبى خانه که مشرف به فضاى سبز محوطه داخلى بنا است، تزيينات چشمگيرترى دارد. اين فضا بصورت دو طبقه شامل يک ايوان سرتاسرى و مرکزى است. از جمله تزيينات آن، نورگيرهايى با پوشش قوسى شکل است.

خانهٔ اسدى

اين خانه صد ساله متعلق به يکى از تجار بزرگ شهر قزوين، به نام حاج على‌اصغر اسدي است. خانه اسدى از دو حياط مجزا با تناسبات مستطيل و نگينى تشکيل شده و ۵۰۲ متر مربع عرصه و ۶۵۰ متر مربع اعيانى دارد. هشتى ورودى آن مزين به رسمى‌بندى شاغولى است و هر دو حياط ملزومات‌ خانه را بصورت کامل در خود گرد آورده است. فضاهاى خانه داراى تناسبات معمارى خانه‌هاى سنگى قزوين است. از تزيينات بنا مى‌توان به سردر ورودي، گچبرى در نماى داخلى و گچبرى رنگى دور قاب‌ آيينه اتاق‌ها، ارسى‌هاى چوبي، رسمى‌بندى و آجرکارى‌هاى تزيينى در نما اشاره کرد. اين خانه در خيابان مولوى محلهٔ ديمج قرار دارد.

خانهٔ مرتضوى


بنا از آجر و خشت ساخته شده است. تزيينات آجرى بازماندهٔ آن حکايت از ظرافت تزيينات معمارى اين خانه دارد. اين خانه در خيابان مولوى محلهٔ ديمج قرار دارد.