مناطق ييلاقى گيلان که در حال حاضر مورد استفاده قرار مى‌گيرد عبارتند از: نواحى ييلاقى جواهر دشت، يلاق‌هاى واقع در مسير دره رودخانه پل‌رود، ييلاق‌هاى ديلمان و اسپيلى، ييلاق‌هاى نواحى رودبار، ييلاق‌هاى تالش و آستارا.

نواحى ييلاقى جواهر دشت

در ارتفاعات شرق گيلان قرار دارد و ييلاق نواحى چابکسر و واجارگاه و رحيم‌آباد به شمار مى‌روند.


ييلاق‌هاى واقع در مسير دره رودخانه پل‌رود

دره بسيار زيادى پل‌رود، پس از گذشت از روستاى ديماين به نواحى ييلاقى اين ناحيه مى‌رسد. دره پل‌رود در محل طولا به دو شاخه تقسيم مى‌شود و هر يک به ييلاق‌هاى واقع در مسير خود مى‌رسد.

ييلاق‌هاى ديلمان و اسپيلى

ييلاق‌هاى اين ناحيه هم از نظر چشم‌انداز و هم از نظر يادمان‌هاى تاريخى و فرهنگى داراى اهميت بسيار است.

ييلاق‌هاى نواحى رودبار

اين ييلاق‌ها را مى‌توان به دو قسمت تقسيم کرد: نخست ييلاق‌هاى واقع در شرق سفيدرود که عمدتاً در عمارلو، تونکابن و پره‌سر قرار دارند.اين ييلاق‌ها سرزمين اصلى و باستانى مارليک محسوب مى‌شوند و تپه معروف مارليک در اين ناحيه و ديگر ييلاق‌ها در کرانه غربى سفيدرود قرار دارند.


ييلاق‌هاى تالش و آستارا

ماسوله جنوبى‌ترين ييلاق تالش است و پس از آن ييلاق‌هاى ماسال و شاندرمن قرار دارند. ييلاق ”تالش دولاب“، ييلاق ”مريان“، ييلاق ”سوباتان“ در اين منطقه، از اين زمره‌اند. شهر آستارا، از طريق گردنه حيران به نواحى ييلاق آستارا مربوط مى‌شود.