اتحاديه مغرب عربى در سال ۱۹۸۸ توسط رهبران کشورهاى مغربى عربى پايه‌ريزى شد و اجلاس‌هائى در خصوص اين اتحاديه در فوريه ۱۹۸۹ در مراکش و در ژوئيه ۱۹۹۰ در الجزاير و همين‌طور اجلاس سران دارالبيضا در سپتامبر ۱۹۹۱ برگزار شد. تشکيلات اين اتحاديه عبارتند از: شوراى رياست، شوراى مشورتي، دادگاه عدل مغرب عربي، شوراى وزراء خارجه، کميته پيگيرى و کميتهٔ وزراء چهارگانه شامل مسائل غذائي، امور زيربنائي، مسائل اقتصادى و مالي، منابع انساني. اتحاديه، مؤسسات منطقه‌اى همانند دانشگاه و آکادمى علوم و مؤسسات ويژه امور کشاورزى و بانک سرمايه‌گذارى و بازرگانى خارجى ايجاد کرد. همچنين، اتحاديه، چهارده قرارداد مربوط به صدور فرآورده‌هاى کشاورزى و همکارى در زمينهٔ سرمايه‌گذاري، ماليات و بازرگانى کشورهاى مغرب عربى با يکديگر و حمل و نقل زميني، دريائى و امور پستي، قضائى و اجتماعى را به تصويب رسانده است.


از طرف ديگر خطوط اساسى مربوط به استراتژى توسعه برمبناى محورهاى زير براى مراحل آينده تا سال دو هزار ترسيم شده است.


- ايجاد مناطق آزاد براى پوشش نيازمندى‌هاى کل منطقهٔ مغرب عربي

- ايجاد اتحاديه گمرک منطقه‌اي

- ايجاد بازار مشترک مغرب عربي

- تحقق اقتصاد ادغامي


هدف اين خط‌مشى استراتژيکى تکامل و ادغام اقتصادى و اجتماعى کشورهاى مغرب عربى و تحقق اهداف امنيت غذائى و آزادى عبور و مرور اشخاص و کالا و نقل و انتقال دارائى‌ها و برخوردارى از هويت مغرب عرب بدون مرز مى‌باشد.


مغرب عربى در نظر دارد به مرحلهٔ ادغام اقتصادى و مالى و اتحاد نيروى انسانى و يکسان نمودن برنامه‌هاى دمکراسى و ايجاد مؤسسات دانشگاهى مشترک و همکارى در زمينه‌هاى اجتماعى و فرهنگى و مشورت در امور مربوط به مهاجرت و بهبود شبکهٔ ارتباطات فى‌مابين برسد. طى پنج سال گذشته بسيارى از سياستمداران و کارشناسان جهان، گردهمائى‌ها و اجلاس‌ها و کنگره‌هائى در تونس برپا نمودند. طى اين مدت سى گردهمائى ويژهٔ مغرب عربى در پايتخت تونس و ديگر شهرها برپا گرديده و مسائل متفاوتى را در اين اجلاس‌ها بررسى کرده است.


نخستين اجلاس شوراى اتحاديهٔ مغرب عربي، در سال ۹۰ در تونس تشکيل شده و وزراء اقتصاد مغرب عربى نيز تونس را براى بررسى راه‌هاى مقابله با پى‌آمدهاى بحران خليج‌فارس بر اقتصاد کشورهاى مزبور انتخاب کردند و در نوامبر ۱۹۹۱ نخستين گردهمائى زنان مغرب عربى در تونس برپا شد. تونس نيز به‌صورت مقر دائمى مؤسساتى از قبيل مؤسسه عربى ويژهٔ حقوق بشر، کميته زنان عرب، سازمان روزنامه‌نگاران مديترانه، نويسندگان متخصص جهانگردى درآمده است.