اصل برترى پارلمان، اساس قوه مجريه کشور هلند را تشکيل مى‌دهد و چون نمايندگان پارلمان منحصراً از سوى احزاب معرفى مى‌شوند، بدين‌رو رژيم پارلمانى هلند، يک رژيم پارلمانى حزبى است. اما به ‌علت وجود احزاب گوناگون با خط‌مشى‌ها و اهداف گوناگون، هيچ‌گاه اکثريت قاطع در پارلمان به‌دست نمى‌آيد و بدين سبب، دولت‌هاى هلند، همه‌گاه بصورت ائتلافى از چند حزب، به‌وجود آمده است.


- نخست‌وزير: آقاى ويم کوک از حزب کارگر

- معاون نخست‌وزير: آقاى فان ميرلو از حزب دموکرات ۶۶

- وزير امورخارجه: آقاى فان ميرلو از حزب دموکرات ۶۶

- وزير امور اقتصادي: آقاى جاکوب آندريس از حزب دموکرات مسيحي

- وزير دفاع: آقاى رلاس تربيک از حزب کارگر

- وزير همکارى‌هاى توسعه: آقاى جان پرونک از حزب کارگر

- وزير کشور: آقاى ايدن دالس از حزب کارگر

- وزير کشاورزى و ماهيگيري: آقاى پيت بوکمن از حزب دموکرات مسيحي

- وزير رفاه، بهداشت و امور فرهنگي: آقاى هدى دآنکونا از حزب کارگر

- وزير آموزش و علوم: آقاى جو ريتزن از حزب کارگر

- وزير حمل‌ونقل و خدمات و مديريت آب: آقاى هانجاميج وگن از حزب دموکرات مسيحي

- وزير مسکن و برنامه‌ريزى شهرى و محيط: آقاى هانس آلدرس از حزب کارگر

- وزير اموراجتماعى و اشتغال: آقاى برت دو رايس از حزب دموکرات مسيحي

- وزير دادگسترى و امور آنتيل هلند و آروبان: آقاى ارنست هريخ بالين از حزب دموکرات مسيحي