سياست خارجى جماهير عربى ليبى بر پايه چهار عامل عمومي، يعنى سِمَت‌گيرى‌ها، نقش‌ها، هدف‌ها و اقدامات و اجراء استوار است.مهم‌ترين اصول سياست خارجى ليبى را وحدت عربي، (پان‌عربيسم) مبارزه با صهيونيسم و امپرياليسم، کمک به جنبش‌هاى آزادى‌بخش، عدم تعهد، وحدت اسلامى و حمايت از مسلمانان جهان و ترويج و اشاعه آن تشکيل مى‌دهد.