اهميت استراتژيک لائوس در منطقه

لائوس به لحاظ ژئوپلتيک کشورى است که در انزوا قرار دارد، ليکن بخش جنوبى اين کشور نزديک‌ترين منطقه لائوس به خليج تايلند و تونکين مى‌باشد. اين کشور محصور در خشکى و به‌ آب‌هاى آزاد نيز دسترسى ندارد، بدين جهت شديداً وابسته به کشورهاى همسايه خود مى‌باشد. به‌گونه‌اى که در سال‌هاى اخير به‌‌‌رغم اينکه اين کشور با همسايه‌ خود تايلند داراى منازعات مرزى بود، از اين مسأله صرف‌نظر کرده و ناگزير روابط اقتصادى با آن کشور را آغاز نمود (افتتاح پل دوستى ميان دو کشور در سال ۱۹۹۳).لائوس يکى از سه کشورى مى‌باشد که اصطلاحاً به‌نام کشورهاى هندوچين (Indo China) خوانده مى‌شود. وجه تسميه آن نيز نفوذ هندى‌ها و چينى‌ها در فرهنگ اين منطقه بود که عادات، اساطير مذاهب و زبان مشخصى را به‌وجود آوردند. هندوچين تنها به هنگام سلطه فرانسويان به‌عنوان يک واحد سياسى مستقل مطرح گرديد، و هر يک از اين کشور داراى تاريخى جداگانه مى‌باشند. براى اولين بار در سال ۱۳۵۳ فانگام (Fangum) شاهزاده لائوسى که در دربار خمر (آنگ‌کور) پرورش يافته بود کشور متحد لائوس را تشکيل داد. پس از دوران کوتاه پادشاهى با عظمت و شکوه لان‌شانگ (Lan Xang) همسايگان توسعه‌طلب آن، تايلند و ويتنام به فکر نفوذ در آن کشور افتادند، و در مدت کوتاهى لائوس به‌صورت تيول امپراتورى تايلند درآمد، و بعدها تحت استعمار فرانسه قرار گرفت.


همسايگان پرقدرتى مانند، چين، تايلند و ويتنام موقعيت کشور کوچک لائوس را از طرفى آسيب‌پذير کرده و از سوى ديگر در پاره‌اى از ادوار موقعيت کشور حائل را به اين کشور داده است. در طول جنگ ويتنام، لائوس به‌صورت خط ارتباطى ميان شمال و جنوب ويتنام درآمد، و بعد از پيروزى کمونيست‌ها در سراسر منطقه هندوچين، نفوذ ويتنام در اين کشور افزايش يافت. اين کشور با همسايه‌ خود تايلند داراى اختلافات مرزى مى‌باشد، که در سال‌هاى گذشته به‌صورت درگيرى‌هاى نظامى مقطعى و پراکنده بروز مى‌کرد.


يکى از درگيرى‌هاى سخت دو کشور از اوايل ژوئن ۱۹۸۷ آغاز گرديد. به‌دنبال ورود اتباع تايلند که قصد قطع درختان قلمرو لائوس را داشتند، تيراندازى شروع شد و متعاقب آن نيروهاى نظامى تايلند وارد معرکه شدند. اصولاً دعاوى مرزى دو کشور از تعبير و تفسير قرارداد معروف فرانسه‌سيام و پروتکل‌ها و نقشه‌هاى آن نشأت مى‌گيرد. هر يک از دو طرف دو رودخانه‌ مختلف نزاع مرزى ميان دو کشور فروکش کرده است، اما مسائل پابرجا مى‌باشد.


از جمله ديگر عوامل مهم جغرافيائى کشور لائوس، کمى تراکم جمعيت در اين کشور مى‌باشد. با توجه به اين امر که کامبوج، کشور لائوس همسايگان لائوس داراى تراکم شديد جمعيت مى‌باشند. لائوس به‌عنوان محل‌بالقوه جهت اسکان جمعيت اين کشورها به‌نظر مى‌رسد.