شيلى در بسيارى از پيمان‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى و منطقه‌اى عضويت دارد که مهم‌ترين آن‌ها عبارتنداز:


- Asociacion Latino Americana de Integracion :ALADI سازمان هم‌گرائى کشورهاى آمريکاى لاتين


- Asian - Pacific Economy Cooperation :APEC سازمان همکارى اقتصادى آسيا - پاسيفيک


- Sistema Economica de Latino America :SELA سيستم اقتصادى آمريکاى لاتين


- IMF: سيستم بين‌المللى پول


- WB: بانک جهاني


- GATT: موافقت‌نامه عمومى تعرفه تجارت


- MERCOSUR: بازار جنوب (عنصر غيروابسته)


- FTAA: پيمان تجارت آزاد در قاره آمريکا


- Pacific Basin Economic Council :PBEC شوراى اقتصادى حوزه پاسيفيک


- Pacific Economic Cooperation Council :PECC شوراى همکارى‌هاى اقتصادى پاسيفيک


- WTO: سازمان تجارت جهانى


همچنين بحث در خصوص پيوستن شيلى به NAFTA [موافقت‌نامه تجارت آزاد آمريکاى شمالى بين آمريکا، مکزيک و کانادا] نيز در جريان مى‌باشد.