قانون‌اساسى جديد دولت برمه در سوم ژانويه ۱۹۷۴ بعد از يک رفراندوم ملى که در دسامبر ۱۹۷۳ برگزار گرديد، تصويب و به اجراء درآمد. قانون مزبور سرمنشاء و پايه قوانين اجرائى مملکت مى‌باشد، که مواد مهم آن به شرح زير است.

جمهورى سوسياليستى اتحاديه برمه يک کشور مستقل سوسياليستى مى‌باشد. فقط يک حزب سياسى در کشور فعاليت خواهد داشت، که حزب برنامه سوسياليستى برمه نام دارد.


قدرت حاکميت در دست مردم مى‌باشد، اين قدرت از طريق مجمع خلق به مرحله اجراء در مى‌آيد.


دولت مالک کليه منابع طبيعى بوده، آنها را به نفع مردم مورد بهره‌بردارى قرار خواهد داد و فراهم‌کننده توليد، ملى خواهد شد.


گروه‌هاى نژادى از آزادى دين و فرهنگ خود در چارچوب قوانين و علاقه‌هائى ملى برخوردار مى‌باشند.


دولت از يک سياست خارجى مستقل و صلح‌آميز پيروى خواهد کرد.