يکى از مشکلات اقتصادى اتريش از سال ۱۹۷۵ ميلادى به بعد، نرخ بيکارى در آن کشور مى‌باشد.


بيکار در اتريش به کسى گفته مى‌شود که در بخش‌هاى اقتصادى مشغول به کار نبوده و از بيمه بيکارى اتريش، که يکى از مترقى‌ترين بيمه‌هاى بيکارى دنيا است، استفاده کند.


در سال ۱۹۹۱ ميلادى از شمار خارجيان بيکار به‌رغم افزايش نرخ بيکارى کاسته شده است همچنين مشاغل قابل ارائه به بازار ۲/۳ درصد کاهش داشته است. در سال ياد شده نرخ بيکارى حدود ۶ درصد بوده است، (جدول زير).

جدول بيکارى در اتريش طى سال‌هاى ۱۹۹۱ الى ۱۹۸۰ ميلادى

شرح ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کل بيکاران (غير شاغلان) (برحسب هزار نفر) ۵۳/۳ ۱۳۹/۴ ۱۶۵/۸ ۱۸۵
مرد (برحسب هزار نفر) ۲۶/۶ ۸۴/۲ ۸۹ ۹۹
زن (برحسب هزار نفر) ۲۶/۶ ۵۵/۳ ۷۶/۸ ۸۶
نزخ بيکارى (درصد) ۱/۶ ۴/۲ ۵/۴ ۵/۸