بيشترين تغيير شاخص قيمت‌ها تا سال ۱۹۹۲ ميلادى مربوط به بخش بهداشت و درمان است. دولت اتريش توانسته است با سياست‌هاى اقتصادى خود از رشد سريع قيمت‌ها جلوگيرى نموده و تورم را مهار کند. در سال ۱۹۹۱ ميلادى افزايش قيمت‌ها در تجارت عمده‌فروشى نوسانى آهسته به سمت بالا داشته که به مرز ۸/۰ درصد رسيد. در سال مذکور، درصد افزايش دستمزدها به‌طور متوسط ۸/۶ درصد در کل فعاليّت‌هاى اقتصادى بوده است. در حالى که در بخش ساختمان به ۹/۷درصد و در بخش صنايع به ۷/۷ درصد رسيده است.

جدول شاخص قيمت‌ها و دستمزدها طى سال‌هاى ۱۹۹۲-۱۹۸۹ ميلادى

سال ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲
شاخص دستمزدها ۱۰۹/۹ ۱۱۶ ۱۲۴ ۱۳۱
شاخص قيمت (قيمت مصرف کننده) ۱۰۶ ۱۰۹/۵ ۱۱۳/۱ ۱۱۷/۱