در سال ۱۹۸۹ ميزان ذخيره طلا برابر ۳۸،۵۵۲ ميليون شلينگ و موجودى ارز خارجى کشور برابر ۹۴،۲۹۶ ميليون شلينگ بوده است.

جدول ذخاير بانکى اتريش در سال‌هاى ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ ميلادى

ذخاير بانکي ۱۹۸۷ ۱۹۸۹
ذخاير طلا ۳۹،۴۶۲ ۳۸،۵۵۲
ارز خارجي ۷۵،۴۲۸ ۹۴،۲۹۶
حق برداشت از صندوق بين‌المللى پول ۲۱،۲۸۴ -
پول در گردش ۹۸،۳۸۷ ۱۱۲،۷۶۱
بدهى خارجي ۴۳،۶۰۷ -
مجموع پول در گردش ۱۴۱،۹۹۴ ۱۶۳،۸۷۵
ساير ۷۲،۵۷۷ -