کشور آرژانتين با ۸۸۹/۲،۷۶۶ کيلومتر مربع ساحت در نيمکره جنوبى قاره آمريکا قرار گرفته و از لحاظ وسعت بعد از آمريکا، کانادا و برزيل چهارمين کشور اين قاره مى‌باشد. سرزمين آرژانتين با مختصات ۷۳-۵۳ درجه طول غربى و ۵۵-۲۴ درجه عرض جنوبى از سه تشکيل شده که خاک اصلى در جنوبى‌‌ترين منطقه قاره آمريکا واقع گرديده است و منطقه قطبى و جزاير جنوب اقيانوس اطلس ديگر نقاط آنرا تشکيل مى‌دهند. از شمالى‌ترين محل که در مناطق حاره‌اى جنوب آمازون قرار گرفته تا جنوبى‌ترين نقطه که نزديک به مناطق قطبى است ۳۷۰۰ کيلومتر و از شرقى‌‌ترين نقطه تا غربى‌ترين نقطه که نزديک به مناطق قطبى است ۳۷۰۰ کيلومتر و از شرقى‌ترين نقطه تا غربى‌ترين آن ۱۴۲۳ کيلومتر فاصله دارد. اين کشور از ناحيه شمال به کشورهاى برزيل، پاراگوئه و بوليوي، از مشرق به اقيانوس اطلس و اروگوئه و از مغرب و جنوب به شيلى محدود شده و اغلب سرحدات آنرا با کشورهاى همسايه بغير از بوليوي، سرحدات طبيعى (کوه، دريا، رودخانه) تشکيل مى‌دهد. ناگفته نماند که آرژانتين هشتمين کشور بزرگ جهان بوده و به استثناى نواحى مورد ادعاى اين کشور، شامل مجمع‌الجزاير مالويناس (فالکلند) و بخشى از حوزه دريايى قطب جنوب، وسعت اين کشور تقريباً برابر با يک چهارم خاک اروپاست.