- در قرن دوازدهم قبل از ميلاد فينيقى‌ها و کارتاژها به مدت ۶ قرن برآن تسلط داشتند.


- ۱۴۶ قبل از ميلاد رم آن تسلط داشت، پس زير سيطره حکومت بيزانس قرار گرفت.


- قرن هفتم ميلادى به تصرف مسلمانان درآمد و سال‌هاى متمادى مسلمانان بر آن حکم راندند.


- قرن شانزدهم ميلادي، به‌وسيلهٔ دولت عثمانى اشغال شد.


- سال ۱۸۰۸ ميلادي، نهادهاى فرانسوى کار تهيه نقشه و پروژه کامل اشغال الجزاير را در اجراءِ دستورات ناپلئون آغاز کردند.


- سال ۱۹۰۰، تمامى خاک الجزاير تحت سلطه فرانسويان قرار گرفت. دولت فرانسه به الجزاير خودمختارى ادارى و مالى داد که اين خودمختارى از طريق هياتى به نام کارگزاران مالى اعمال مى‌شد که دوسوم آن‌را مستعمره نشينان و يک‌سوم ديگر را الجزايرى‌ها تشکيل مى‌دادند.


- سال ۱۹۴۳، ژنرال دوگل که گروهى از پاراتيزان‌ها را رهبرى مى‌کرد مقر خود را در شهر الجزيره قرار داد و اين شهر تا سال ۱۹۴۴ به عنوان پايتخت موقت فرانسه درآمده بود.


- در سال ۱۹۴۵، کشور الجزاير که هنوز مستعمره فرانسه بود به کشورهاى متفقين پيوست.


- سال ۱۹۵۴، جنگ‌هاى پارتيزانى ضد فرانسه در الجزاير توسط جبهه آزادى‌بخش ملى و ارتش آزادى بخش ملى آغاز شد.


- سال ۱۹۵۵، چتر بازان فرانسوى براى فرونشاندن شورش وارد اين کشور شدند.


- سال ۱۹۵۸، دولت موقت الجزاير تشکيل شد.


- سال ۱۹۵۹، دوگل به الجزاير خودمختارى اعطاء کرد.


- سال ۱۹۶۲، الجزاير به استقلال رسيد.


- ۱۹۶۳، بن بلا، به رياست جمهورى رسيد، جنگ بين الجزاير و مراکش در گرفت و پس آتش بس بين دو کشور اعلام شد.


- سال ۱۹۶۵، زندانى شدن، بن‌بلا و رياست جمهورى بومدين


- سال ۱۹۶۷، کودتاى نافرجام توسط سرهنگ طاهر زبيرى سرکوب شد.


- سال ۱۹۷۶ قانون اساسى جديد اين کشور به تصويب رسيد، طبق اين قانون الجزاير داراى حکومت دمکراتيک خلق با مرام سوسياليستى شد و جبهه آزادى‌بخش تنها حزب رسمى کشور شناخته شد.


- سال ۱۹۷۸، شاذلى بن جديد به رياست جمهورى انتخاب شد.


- سال ۱۹۸۹، طى يک بررسى شاذلى بن جديد در مورد سيستم تک حزبى و چند حزبى به اين نتيجه رسيد که مردم به اتفاق آراء خواهان سيستم چند حزبى هستند.


- سال ۱۹۹۰، پيروزى حزب جبهه نجات اسلامى به رهبرى عباس مدنى که آراءِ نخستين انتخابات محلى چند حزبى الجزاير را به‌خود اختصاص داد.


- سال ۱۹۹۱، عباس مدنى بازداشت شد. اعتصاب عمومى بالا گرفت و در پى آن جبهه نجات اسلامى به پيروزى رسيد. در نهايت نيز شاذلى بن جديد از قدرت کناره‌گيرى مى‌کند، رأى‌گيرى متوقف و حالت اضطرارى برقرار مى‌شود.


- سال ۱۹۹۲، جبهه نجات اسلامى راه‌ را براى به وجود آوردن گروه‌هاى مسلح اسلامى مى‌گشايد.


- سال ۱۹۹۵، تشکيل دولت جديد به رياست احمد اويحيي.


- سال ۱۹۹۹، به درخواست بوتفليقه رياست جمهور جديد رفراندومى براى برقرارى صلح برگزار شد که نتيجه آن بسيار رضايت‌بخش بود و در حقيقت هم رياست جمهورى بوتفليقه را رسميت بخشيد و هم به اين وسيله مردم الجزاير رسماً اعلام کردند که از جنگ و خونريزى خسته شده‌اند.