اجراء ضربهٔ بک‌هند به‌علت استفاده از چرخش مچ دست که حول ساعد انجام مى‌شود و همچين حرکت کمتر بدن (به‌علت عدم نياز به چرخش کمر)، آسان‌تر از ضربهٔ فورهند است (شکل زير).


مراحل سه‌گانه ضربه بک‌هند

- مرحلهٔ قبل از ضربه:

در این حالت ، در فاصله‌ای کمتر از یک دست از میز و تقریباً در قسمت وسط سمت چپ آن به‌صورتی بایستید که پاها به اندازه یا کمی بیش از عرضِ شانه باز شود و به موازات یکدیگر قرار گیرد. اگر تمرین صرفاً در قطر بک‌هند انجام شود ، برخی از کارشناسان توصیه نموده‌اند که پای چپ کمی جلوتر از پای راست قرار گیرد و بدن در مقابل مسیر ضربه و حرکت توپ واقع شود (شکل زیر).در این حالت که بدن از ناحیهٔ زانو زاویه دارد بالاتنه را کمی به جلو خم کنید و وزن را روی هر دو پا متمرکز کنید (البته سنگینی بیشتر روی پاشنهٔ پاها قرار گیرد) با این وضعیت ، راکت را طوری در محوطهٔ شکم قرار دهید که زاویهٔ آرنج تقریباً ۹۰ درجه باشد ، زیر بغل کمی زاویه داشته باشد ، ساعد به موازات سطح میز قرار گیرد و زاویهٔ راکت تقریباً به حالت عمود واقع شود. (شکل زیر).


- مرحلهٔ هنگام ضربه:

در اين مرحله، همزمان با انتقالِ وزن از پاشنه‌ها به پنجه‌ها، راکت را به‌طرف جلو، بالا و راست حرکت دهيد. در اين حرکت، مچ دست حول ساعد و ساعد حول محور بازو چرخش مى‌کند. وقتى توپ به حداکثر جهش خود رسيد راکت را به نقطهٔ تقريباً ۳ توپ بزنيد، البته به‌دليل اينکه در بک‌هند از مچ در ضربه زدن استفاده مى‌کنيد، مى‌توانيد زمان ضربه را کمى قبل از اوج هم انتخاب کنيد، در اين صورت زاويهٔ راکت کمى بسته مى‌شود (شکل زير).


- مرحلهٔ بعد از ضربه:

مرحلهٔ بعد از ضربه: در اين مرحله، حرکت دست را به سمت جلو و راست ادامه دهيد. راکت از نظر ارتفاع در حد صورت قرار مى‌گيرد و سر راکت به‌طرف بالا مى‌باشد. بايد سعى شود زاويهٔ آرنج بعد از ضربه خيلى باز نشود و حتى‌المقدور از چرخش ساعد حول محور بازو استفاده شود (شکل زير).


اگر بخواهيد ضربهٔ بک‌هند کنترلى (به‌صورت رفت و برگشت منظم) بزنيد لازم است در قسمت وسط سمت چپ ميز بايستيد و پاها را در يک خط قرار دهيد، اما اگر بخواهيد ضربهٔ بک‌هند قوى مثل حمله‌ٔ بک‌هند بزنيد به‌علت نياز به سطح اتکا و تعادل بيشتر بايد پاها را عقب ـ جلو بگذاريد، يعنى پاى راست جلوتر از پاى چپ قرار گيرد (شکل زير).