قدرت

قدرت قابليت به‌کار بردن نيرو و عامل عمده‌اى است که سرعت و پيچ (چرخش) از آن ناشى مى‌شود. اگر سرعت حرکت زياد باشد قدرت توپ و پيچ آن نيز زياد مى‌شود. که اين موضوع به کيفيت قدرت بدنى ورزشکار نيز ارتباط دارد. قدرت ضربهٔ توپ به‌طور عمده بستگى به ۳ عامل دارد:


۱. فاصلهٔ دست (راکت) تا توپ.

۲. سرعت حرکت دست بازيکن.

۳. قدرت بدني.


اگر فاصله زياد باشد و دست با سرعت حرکت کند، قدرت توپ زياد مى‌شود.

افزايش قدرت با توپ

- فاصله‌ٔ راکت با توپ را حفظ کنيد.


- قبل از ضربه زدن، دست را به عقب ببريد، عضلات بازوئى (عضله دو سر) را باز (منبسط) کنيد تا با انقباض سريع آن توپ با قدرت زده شود.


- در لحظه‌ٔ تماس توپ و راکت، حرکت دست در حداکثر سرعت خود باشد تا تمام نيرو به توپ وارد شود.


- هنگام زدن توپ بايستى از تمام نيروهاى بدن (پا، کمر و دست) استفاده کنيد و وزن بدن را به جلو منتقل نمائيد.


- بايد به تمرينات کمکى بپردازيد و از وسايل و ورزش‌هاى ديگر، مثل بارفيکس، شنا، وزنه و... جهت بالا بردن کيفيت قدرت بدنى خود استفاده کنيد تا قدرت ضربهٔ شما افزايش يابد.

سرعت

سرعت با ويژگى ورزش تنيس روى ميز ارتباط مستقيم دارد. به‌عبارت ديگر تنيس روى ميز يک ورزش سرعتى است، از اين جهت توجه به سرعت در اين ورزش در اولويت قرار دارد. سرعت به ورزشکار امکان مى‌دهد که زمان به‌دست بياورد، ابتکار بازى را در دست بگيرد و حريف را تحت فشار قرار دهد. بنابراين کمى و زيادى سرعت با فاصله و زمان ارتباط زيادى دارد. در يک زمان معينى، هرچه فاصله‌اى که يک جسم از نقطه‌اى به نقطهٔ ديگر طى مى‌کند زيادتر باشد سرعت آن نيز به همان اندازه بايد زيادتر باشد. برعکس، در يک فاصلهٔ معين، اگر جسمى بخواهد فاصلهٔ بين دو نقطه را در زمان کوتاه‌تر طى کند بايد سرعت آن (سرعت حرکت آن) زيادتر باشد.


تندى و کُندى سرعت توپ با قدرت ضربه‌اى که به توپ وارد مى‌شود نسبت مستقيم دارد. يعنى هرچه قدرت توپ زيادتر باشد سرعت ناشى از آن نيز زيادتر خواهد بود. پس جهت افزايش سرعت ضربه به توپ بايستى زمان ضربه به توپ را کوتاه کرد و يا قدرت ضربه را بالا برد.

افزايش سرعت با توپ

- نزديک به ميز بايستيد تا فاصلهٔ حرکت توپ کوتاه شود.


- قوس توپ را کم کنيد تا از اين طريق توپ شما در زمان کمترى به حريف برسد.


- قبل از اينکه توپ به اوج جهش برسد به آن ضربه بزنيد، بدين‌ترتيب از نيروى توپ حريف براى قوى‌تر زدن استفاده مى‌کنيد.


- وقتى به توپ ضربه مى‌زنيد بايستى به‌طور کامل از نيروى مچ و ساعد خود استفاده کنيد. اگر از تمام دست (به‌طور کشيده) استفاده شود سرعت توپ کم مى‌شود.


- وسعت حرکت دست شما نبايد زياد باشد و در لحظه‌ٔ تماس توپ و راکت بايستى سرعت دست شما زياد (در حداکثر) باشد.


- وقتى به توپ ضربه مى‌زنيد، بايستى ضربه به مرکز ثقل توپ يا نزديک به ثقل زده شود تا توپ سرعت خطى بيشترى پيدا کند.


- بايد سرعت عکس‌العمل و سرعت حرکت پا را زياد کنيد و آن را با سرعت ضربه به توپ، به‌طور مناسبى هماهنگ سازيد.

دقت

در اجراء فنون و کارهاى سرعتى به دقت زيادى نياز است. بازيکنى که فقط سرعت دارد ولى دقت ندارد، ابتکار بازى را از دست مى‌دهد؛ زيرا مفيد بودن سرعت حرکت او تا اندازه‌ٔ قابل ملاحظه‌اى با دقت مورد نظر در آن حرکت مربوط مى‌باشد.


در صورتى که دقت و هدف‌گيرى در حرکت چندان مهم نباشد مى‌توان سرعت حرکت را زياد کرد، اما اگر دقت و هدف‌گيرى در حرکت مطرح باشد سرعت حرکت کم مى‌شود. در تنيس روى ميز که براى آموزش مهارت‌هاى آن بايد هم بر روى ”سرعت“ و هم بر روى ”دقت“ تأکيد شود بهتر است که در مراحل اوليهٔ به‌عمل آيد و پس از آنکه مهارت با دقتِ مورد قبول انجام شد، به‌تدريج سرعت حرکت بالا برده شود.

چرخش (پيچ)

وقتى به توپ ضربه مى‌زنيم که اگر نيرو به مرکز ثقل توپ وارد نشود موجب ايجاد چرخش يا پيچ در آن مى‌گردد. به‌طور کلى، پيچ از حداکثر سرعت و حداقل تماس راکت با توپ ايجاد مى‌شود. به محض نزديک شدن توپ به نقطهٔ تماس، چوب و ابر راکت به توپ قدرت مى‌دهد. براى پيچ دادن بايد راکت (لاستيک) را طورى به توپ بکشيم که نيروى چوب به توپ منتقل نشود. کمى و زيادى چرخش توپ بستگى دارد به کمى و زيادى نيروئى که به توپ وارد مى‌شود.

افزايش چرخش توپ

- چنان به توپ ضربه بزنيد که نيروى وارد بر توپ از مرکز ثقل آن دور باشد و بايد به زاويهٔ راکت توجه شود.


- جهت وارد آمدن نيرو و زاويهٔ راکت يکى باشد.


- تا حدامکان از بازو و مخصوصاً از ساعد و مچ دست استفاده کنيد و تمرينات خود را بيشتر در زمينهٔ کات‌فورهند و بک‌هند (توى ميز)، و همچنين لوپ، انجام دهيد.


- در لحظه‌اى تماس توپ با راکت تمام نيروى خود را به توپ وارد کنيد.