منظور از دريافت، دريافت سرويس است. همان‌قدر که سرويس خوب در بازى ارزش دارد، به همان اندازه، دريافت نيز مهم است.


به‌طور کلي، بازيکنان بايد بتوانند با فنون مختلف دريافت را انجام دهند و موقعيت‌هاى حملهٔ حريف را کم کنند. اگر دريافت سرويس شما خوب نباشد موقعيت براى حريف به‌وجود مى‌آيد و شما از لحاظ روانى افت مى‌کنيد که اين امر موجب از دست دادن گيم و يا حتى مسابقه خواهد شد. برعکس، اگر شما دريافت خوبى داشته باشيد، مانع حملهٔ بعد از سرويس حريف (ضربهٔ سوم) مى‌شويد و حتى مى‌توانيد موقعيت حمله را براى خود فراهم سازيد. با توجه به اينکه حريف سرويس کوتاه يا بلند مى‌زند، دريافت سرويس هم شامل توپ‌هاى کوتاه و بلند مى‌شود.

دريافت سرويس‌هاى کوتاه

سرويس‌هاى کوتاه را مى‌توان به چهار طريق دريافت کرد:


۱. دريافت سرويس کوتاه با فليپ. (شکل زير)


دريافت سرويس کوتاه با ضربهٔ توميزى فورهند توسط ليوگوليانگ نفر اول رده‌بندى جهان در سال ۱۹۹۹ و قهرمان انفرادى در مسابقات جهانى ۱۹۹۹ هلند.
دريافت سرويس کوتاه با ضربهٔ توميزى فورهند توسط ليوگوليانگ نفر اول رده‌بندى جهان در سال ۱۹۹۹ و قهرمان انفرادى در مسابقات جهانى ۱۹۹۹ هلند.

۲. دريافت سرويس کوتاه با کات توى ميز ”پشت تور“ (شکل زير)


دريافت سرويس کوتاه به‌وسيلهٔ کات توى ميز توسط کوجى ماتسو شيتا از ژاپن
دريافت سرويس کوتاه به‌وسيلهٔ کات توى ميز توسط کوجى ماتسو شيتا از ژاپن

۳. دريافت سرويس کوتاه با کات مورب کشيده، در قطرها و گوشه‌هاى ميز حريف (شکل زير).


دريافت سرويس کوتاه با کات مورب توسط ولاديمير سامسونف نفر اول رده‌بندى جهان در سال ۱۹۸۹
دريافت سرويس کوتاه با کات مورب توسط ولاديمير سامسونف نفر اول رده‌بندى جهان در سال ۱۹۸۹

۴. دريافت سرويس کوتاه با کات توأم با پيچ پهلو پشت تور. (شکل زير).


دريافت سرويس کوتاه با کات توأم با پيچ پهلو توسط اپل گرين از سوئد قهرمان دو نفره (دوبل) در سال ۱۹۸۵
دريافت سرويس کوتاه با کات توأم با پيچ پهلو توسط اپل گرين از سوئد قهرمان دو نفره (دوبل) در سال ۱۹۸۵