سازماندهى

- ابعاد زمين: ۲۰×۲۰ متر


- وسايل موردنياز: چارچوب، يک توپ براى هر زوج


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۸ نفر به‌صورت چهار زوج

شيوهٔ تمرين

- پاس و حرکت در فضاهاى خالى و مناسب‌ زمين


- انواع پاس در فواصل ۱۰ تا ۲۰ مترى با قسمت‌هاى مختلف پا


- سعى کنيد توپ با بازيکن و توپ‌هاى ديگر برخورد نکند.


تمرين پاس و حمايت
تمرين پاس و حمايت

نکات مهم

- آگاهى محيطى با بالا نگه داشتن سر


- دقت در پاس به فرد يا فضا


- شدت مناسب پاس


- زمان ارسال پاس


- فريب در پاس


- دريافت با ضربهٔ اول و ارسال توپ با ضربهٔ دوم

سير پيشرفت

- تعداد ضربات آزاد


- حداکثر دو ضرب