سازماندهى

- ابعاد زمين: ۳۰×۴۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳×۳ به‌اضافهٔ دو دروازه‌بان

شيوهٔ تمرين

- بازى از دروازه‌بان شروع مى‌شود.


- در صورت خارج شدن توپ از زمين بازي، با پرتاب توپ با دست مجدداً آغاز مى‌شود.


- زمان بازى سه وقتِ پنج‌ دقيقه‌اى با استراحت‌هاى پنج دقيقه‌اى در فواصل هر بازى


- هر پنج پاس متوالى يک امتياز و هر گل نيز يک امتياز به همراه دارد.


تمرين �پيشرفت پاس و حمايت در شرايط بازى�
تمرين �پيشرفت پاس و حمايت در شرايط بازى�

نکات مهم

- توجه به تمامى نکات تمرينات قبل


- از تمام سطح زمين براى بازى استفاده کنيد.

سير پيشرفت

- بازى با ضربات آزاد


- حداکثر ۳ ضرب


- حداکثر ۲ ضرب