سازماندهى

- ابعاد زمين: ۱۰×۱۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ و قيف تمرينى


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۴ بازيکن در هر محوطه، به شکل هر دو نفر يک توپ

شيوهٔ تمرين

- هر دو بازيکن يک توپ دارند.


- بازيکنان سعى مى‌کنند توپ را از ميان قيف‌ها به بازيکن مقابل برسانند. (شکل‌هاى ”تمرين ضربه با بغل پا“ و ”ضربه با بغل پا و عبور توپ از ميان علامت‌هاى وسط“)


تمرين ضربه با بغل پا
تمرين ضربه با بغل پا
ضربه با بغل پا و عبور توپ از ميان علامت‌هاى وسط
ضربه با بغل پا و عبور توپ از ميان علامت‌هاى وسط


 تمرين �دقت و شدت در پاس�
تمرين �دقت و شدت در پاس�

نکات مهم

- توجه به نکات مکانيکى


- طرز قرار گرفتن پاى تکيه نسبت به توپ (شکل - سازماندهى شروع تمرين)


سازماندهى شروع تمرين
سازماندهى شروع تمرين

- طرز قرار گرفتن پنجهٔ پاى تکيه نسبت به هدف


- طرز حرکت پاى ضربه و محل برخورد با توپ


- توجه به وضعيت سر در لحظهٔ زدنِ ضربه


- قفل شدن مفصل مچ پا در لحظهٔ زدنِ ضربه


- توجه به ادامهٔ حرکت پا بعد از زدنِ ضربه (شکل - ادامه حرکت پا بعد از ضربه)


ادامه حرکت پا بعد از ضربه
ادامه حرکت پا بعد از ضربه

- توجه به ديدن هدف قبل از زدنِ ضربه

سير پيشرفت

- استفاده از قيف‌هاى تمرينى براى دقت بيشتر در پاس


- پاس دوضرب (کنترل زاويه‌دار و ضربه)


- پاس يک‌ضرب