سازماندهى

- ابعاد زمين: ۲۰×۴۰ متر که به سه منطقه تقسيم مى‌شود.


- وسايل موردنياز: توپ، قيف تمريني، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۱۲ نفر در قالب چهار گروه ۳ نفره

شيوهٔ تمرين

- در محوطهٔ ۲۰×۲۰ ميانى دو گروه ۳×۳ بازى مى‌کنند و قبل از گذشتن از خط مرزى محوطهٔ ميانى اقدام به شوت مى‌کنند.


- در هر دروازه سه بازيکن استقرار مى‌يابند که تنها با پا مى‌توانند مانع به ثمر رسيدن گل شوند.


- بازيکنان دروازه نبايد بيشتر از ۲ متر از دروازه دور شوند.


- با اعلامِ مربى مبنى بر ”تعويض“، بازيکنان ميانى توپ را به حال خود رها کرده، به‌سرعت به دروازه مى‌روند و بازيکنان دروازه هر چه سريعتر براى تصاحب توپ به قسمت ميانى وارد مى‌شوند.


- اين تعويض مى‌تواند بارها تکرار شود.


- در صورت خطا يک ضربهٔ آزاد مستقيم از وسط زمين به دروازهٔ خالى زده مى‌شود.


- در صورت خالى شدن توپ از بازي، مربى بلافاصله توپ ديگرى را در جريان بازى قرار مى‌دهد.


تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط
تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط

نکات مهم

- توجه به تمامى نکات تمرينات قبل


- استفاده از تمام سطح زمين براى بازى