پاى ضربه

مفصل مچ پاى ضربه بايد محکم باشد و با قسمت روى پا به توپ ضربه زده شود. ادامهٔ حرکت پا بعد از وارد آوردن ضربه الزامى است و حرکت دست مخالف به‌طرف جلو و به سمت پاى ضربه ضرورت دارد. زانوى پاى ضربه بايد در راستاى توپ قرار گيرد. (شکل - پاس روى پا)


پاس روى پا
پاس روى پا

پاى تکيه

در محل مناسب در کنار، امتداد توپ و در جهت ضربه قرار مى‌گيرد. (شکل - وضعيت صحيح پاى تکيه و پاى ضربه به هنگام ضربهٔ روى پا)


وضعيت صحيح پاى تکيه و پاى ضربه به هنگام ضربهٔ روى پا
وضعيت صحيح پاى تکيه و پاى ضربه به هنگام ضربهٔ روى پا

وضعيت سر

در پاس روى پا وضعيّت سر، ثابت است و چشم‌ها به توپ دوخته مى‌شود.

نقاط قوت

- براى شوت مى‌توان از اين ضربه استفاده کرد.


- تغيير ريتم در دويدن لازم نيست.


- شدت پاس بسيار خوب است.

نقاط ضعف

دقت در اين نوع پاس (پاس روى پا) کم است.