ورزش زنان و دختران

در دههٔ ۱۹۷۰ شمار شرکت زنان و دختران در ورزش بالا رفت بدون شک تا دهه ۱۹۸۰ اين روند ادامه يافت. تغيير وضعيت اجتماعى زنان يکى از عواملى بود که زمينه را براى شرکت در فعاليت آماده ساخت. وضع قانون اصلاحيهٔ تربيتى با عنوان LX در سال ۱۹۷۲ نيز در افزايش فعاليت‌هاى ورزشى زنان مؤثر بود. اين قانون اظهار مى‌کند که هيچ فردى در آمريکا نبايد برپايهٔ جنسيت از شرکت در فعاليت‌ها و مزاياى آن محروم شود، و يا به‌طور اجبارى تحت برنامهٔ تربيتى و يا فعاليت مشخصى که از کمک‌هاى مالى فدرال استفاده مى‌کند، قرار گيرد. اين مادهٔ قانونى تأثير بسيار گسترده‌اى بر تربيت بدنى و برنامه‌هاى ورزشى و قهرمانى در آمريکا داشت.


يکى از دلايل وضع مادهٔ قانونى LX، تأمين برابرى حقوقى زنان و مردان بود. قبل از تصويب اين مادهٔ قانونى از سوى مجلس شواهد قبلى حاکى از تبعيض در حق زنان در بسيارى از برنامه‌هاى تعليم و تربيتى از جمله تربيت بدنى و رقابت‌هاى ورزشى بود. برنامه‌هاى قهرمانى دختران و زنان فقط در طى چند سال گذشته از رشد لازم برخوردار شده است. در اوايل دههٔ ۱۹۷۰ شمار تيم‌هاى ورزشى بانوان در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها نسبتاً محدود بود. در نتيجهٔ قانون منع تبعيض زنان، تيم‌هاى ورزشى زنان جان تازه گرفت و در سرتاسر کشور گسترش يافت.

برنامه‌هاى معلولين

در اواسط قرن بيستم مربيان تربيت بدنى از خدمات متخصصان حرفه به معلولين از قبيل عقب‌ماندگان ذهني، معلولين جسمي، مبتلايان به ضعف هماهنگى و عقب‌ماندگان فرهنگى آگاه شوند. يکى از رويدادهايى که اين حرکت را تشديد کرد، کمک مؤسسه جوزف.پ. کندى (Joseph.P.Kennedy) بود. اين موسسه، ايفر (AAMPER) را در اجراى طرح تفريحى و آمادگى جسمانى عقب‌افتادگان ذهني، با هدف تحقيق، توسعهٔ برنامه و تعليم نيروى رهبرى يارى کرد.


پس از افتتاح المپيک استثنايى در سال ۱۹۶۸، موقعيت ورزش‌هاى رقابتى براى معلولين ذهنى نيز فراهم شد.


برنامه‌هاى تربيت بدنى تطبيقى مورد توجه قرار گرفت و در مؤسسات تربيت نيروى انساني، برنامه‌هاى خاصى براى پرورش نيروى رهبرى در چنين قلمروي، گنجانده شد. کمک‌ها و سرمايه‌گذارى دولتى موجب تأکيد بيشتر بر اين بخش ويژه از قلمرو تربيت بدنى شد.

تسهيلات و تجهيزات

با رشد برنامه‌هاى تربيت بدنى و ساخت تجهيزات جديد براى اجرا و هماهنگى برنامه‌ها، کنفرانس‌ها و تحقيقات، علاقه‌اى نيز به تجهيزات و لوازم در تربيت بدنى پديدار گشت.


در سال ۱۹۴۷ از طرف انستيتوهاى ورزش، به کنفرانس تسهيلات و لوازم ملى در ويرجينياى غربى کمک شد. ۵۴ رهبر برجستهٔ تعليم و تربيت، پارک‌ها و تفريحات سالم، با ورزشکاران، مهندسين و طراحان شهرى براى راهنماى و طراحى تسهيلات و لوازم برنامه‌هاى تندرستى و تربيت بدنى و تفريحات سالم گرد هم آمدند. از تاريخ ۱۹۴۷ اين کنفرانس در بخش‌‌هاى مختلف ايالت متحدهٔ برگزار شده است.