هدف مشاورهٔ عقلانى - عاطفى آن است که افکار و نظام اعتقادى نامعقول مراجع به حداقل کاهش يابند و يا از بين بروند. لازم به تذکر است که صرفاً رفع علائم ناراحتى مدّ نظر نيست، بلکه بررسى و تجديد نظر ريشه‌اى و اساسى در افکار و نظام اعتقادى مراجع از اهداف مهم اين نوع مشاوره محسوب مى‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر مراجعى به علت اضطراب و نگرانى شغلى براى مشاوره مراجعه کند، مشاور صرفاً به رفع نگرانى شغلى نمى‌پردازد، بلکه به مراجع کمک مى‌کند تا به تجديد نظر اساسى و اصلاح افکار و نظام اعتقادى خود اقدام کند.