مصاحبه يکى ديگر از شيوه‌هاى جمع‌آورى اطلاعات براى شناخت دانش‌آموزان است. مصاحبه گفتگوى حضورى مراجع و مشاور است که هدف دارد. اين شيوه، على‌رغم صرف هزينه و وقت زياد، روش مناسب و مطلوبى براى شناسائى و کسب اطلاعات در زمينهٔ رفتارهاى عادى و غيرعادى مصاحبه شونده محسوب مى‌شود.


مصاحبه، ممکن است به خاطر حقيقت‌يابى و تائيد يا تکذيب اطلاعات قبلى و يافتن پاسخ براى نکات مبهم و ناشناخته انجام پذيرد. اين نوع مصاحبه محدود است و مصاحبه‌کننده پرسش‌هاى خود را در محدودهٔ معين و مشخصى مطرح مى‌سازد. مصاحبه، هم‌چنين مى‌تواند مشاوره‌اى باشد يعنى بدان وسيله مراجع و مشاور به خاطر حل مشکلي، به گفتگو مى‌نشينند. اين نوع مصاحبه آزاد است و در آن قيد و شرطى وجود ندارد و پرسش‌ها و پاسخ‌ها از انعطاف بيشترى برخوردارند. انجام مصاحبهٔ مشاوره‌اى به مکانى امن و آرام نياز دارد و در آن ايجاد رابطهٔ حسنهٔ مشاوره‌اى بين مشاور و مراجع ضرورى است. چنانچه مشاور نتواند با مراجع رابطه‌اى گرم و پذيرا برقرار سازد، مصاحبه با موفقيت چندانى همراه نخواهد بود. گوش‌دادن فعال به گفته‌هاى مراجع و طرح سؤالات روشن و مشخص با لحنى دوستانه، براى ادامهٔ مصاحبه ضرورى است . براى جمع‌آورى اطلاعات، مشاور بايد طرحى داشته باشد تا در جريان مصاحبه دچار سردرگمى نشود. مشاور در جريان مصاحبه نبايد يادداشت‌بردارى کند، بلکه بلافاصله پس از پايان جلسهٔ مصاحبه مى‌بايستى مطالب جلسه را بنويسد. برخى مطالب مطرح شده در جلسهٔ مصاحبه محرمانه هستند و مشاور نبايد آنها را با کسى در ميان گذارد.