> دانشگاه‌های ایران - استان کرمانشاه
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
http://www.kums.ac.ir
دانشگاه رازی کرمانشاه
http://www.razi.ac.ir/