> بهداشت و درمان - بیماری آلزایمر
آفتاب
انجمن الزایمر امریکا
http://www.alz.org
انجمن بیماری آلزایمر ایرلند
http://www.alzheimer.ie