> دانشگاه‌های ایران - استان خوزستان
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
http://ajums.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت آبادان
http://www.put.ac.ir/
دانشگاه پیام نور دزفول
http://www.pnudez.ac.ir