دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دارای دانشکده های زیر می باشد. دانشکده دندان پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشکده داروسازی، دانشکده توانبخشی ، دانشکده پرستاری و مامایی