> دانشگاه‌های خارجی - کشور رومانی
آفتاب
دانشگاهای کشور رومانی
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/romania.htm