در این سایت میتوانید به لینکهای دانشگاهای کشور رومانی دست یابید.