> ورزش - بدمینتون
آفتاب
شرکت بستون
http://www.bostonopen.com
مسابقه‌های قهرمانی بدمینتون آسیا
http://www.jvc-abc.com