شرايط درخواست‌کننده

۱. در تاريخ درخواست بازنشستگى لااقل سابقهٔ پرداخت ۱۰ سال حق بيمه را داشته باشد.


۲. سن بيمه‌شدهٔ مرد به ۶۰ سال تمام و بيمه‌شدهٔ زن به ۵۵ سال تمام رسيده باشد.


۳. بيمه‌شدگانى که به ۲۰ سال متوالى يا ۲۵ سال متناوب در نقاط بد آب و هوا کار کرده‌اند يا به کارهاى سخت و زيان‌آور اشتغال داشته‌اند و همچنين بيمه‌شدگانى که ۳۰ سال تمام کار کرده‌اند و حق بيمه مقرر را پرداخت کرده باشند سن بازنشستگى آنان براى مردان ۵۰ سال و براى زنان ۴۵ سال تمام خواهد بود.


۴. بيمه‌شدگانى که ۳۵ سال تمام سابقهٔ پرداخت حق بيمه داشته باشند بدون لحاظ شرط سنّى مى‌‌توانند بازنشسته شوند.


۵. کارفرما مى‌تواند ۵ سال پس از رسيدن به سن بازنشستگى مقرّر، بازنشستگى بيمه‌شده را درخواست کند و در اين صورت نيازى به موافقت بيمه‌شده نيست.

مدارک مورد نياز

۱. اصل درخواست بازنشستگى توسط بيمه‌شده يا کارفرما که بسته به مورد در دفتر شعبهٔ تأمين اجتماعى ثبت شده باشد.


۲. تصوير شناسنامهٔ بيمه‌شده طبق فرمى که واحد مستمرى‌هاى شعبه تهيه کرده است.


۳. چنانچه بيمه‌شده مدتى حق بيمهٔ اختيارى پرداخت کرده باشد ارسال عين درخواست وى ضرورى است.


۴. ارائهٔ تعهد کتبى از طرف بيمه‌شده مبنى بر اينکه در صورت اشتغال مجدد در کارگاه‌هاى مشمول تأمين اجتماعى مراتب را به سازمان اطلاع دهد.

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، امور بيمه‌شدگان، واحد مستمرى‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. شعبهٔ مربوط در ادارهٔ کل استان تهران


۲. ادارهٔ کل بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعى

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل استان