شرايط درخواست‌کننده

۱. حداقل داراى شش ماه سابقهٔ پرداخت حق بيمه باشد.


۲. مشمول قانون تأمين اجتماعى باشد.


۳. چنانچه بيمه شده‌اى توسط کارفرما اخراج شود، ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ بيکارى بايد مراتب را به طور کتبى به ادارات کار و امور اجتماعى اعلام کند.

مدارک مورد نياز

۱. مدرک دال بر اين که متقاضى دانشجو، دستيار يا عضو هيئت علمى علوم پزشکى است.


۲. معرفى‌نامهٔ کتبى از وزارت کار و امور اجتماعى


۳. در صورت لزوم شرکت در کلاس‌هاى کارآموزى و سوادآموزى از طرف وزارت کار و هر دو ماه يک بار ارائه گواهى لازم در اين مورد به شعب تأمين اجتماعى

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد فنى


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد فنى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: شعبهٔ مربوط


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط