شرايط درخواست‌کننده

افراد زير به تبع شخص بيمه شده مى‌توانند از مزاياى درمان استفاده کنند:


۱. بيمه شدهٔ سازمان تأمين اجتماعى که همه ماهه حق بيمهٔ مقرر را پرداخت کرده باشد.


۲. همسر دائم بيمه شده


۳. شوهر بيمه شده در صورتى که معاش او توسط زن تأمين شود و سن او از ۶۰ سال متجاوز باشد و طبق نظر کميسيون پزشکى از کار افتاده باشد.


۴. فرزندان بيمه شده به شرطى که پسران کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشند و فرزندان دختر تا زمانى که ازدواج نکرده يا به تحصيل اشتغال دارند (طبق گواهى يکى از مؤسسات آموزشي) و يا در اثر بيمارى يا نقص عضو (طبق گواهى کميسيون پزشکي) از کار افتاده باشند.


۵. پدر و مادر تحت تکفل بيمه شده مشروط به اينکه سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تمام متجاوز باشد يا از کار افتاده باشند و از سازمان مستمرى دريافت نکنند.

مدارک مورد نياز

۱. گواهى بازرس فنى داّل بر تحت تکفل بودن پدر و مادر يا نظريهٔ کميسيون پزشکى مبنى بر از کار افتادگى آنها


۲. استشهاد محلى مبنى بر تحت تکفل بودن يا عدم اشتغال و بازنشستگى يا از کارافتادگى فرد موردنظر


۳. تصوير شناسنامهٔ بيمه شده و افراد تحت تکفل وى همراه با عکس آنها

محل مراجعه

تهران: واحد حساب‌هاى انفرادى شعبهٔ تأمين اجتماعى حوزهٔ کارگاه بيمه شده


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد نام‌نويسى و حساب‌هاى انفرادى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. شعبهٔ مربوط، واحد حساب‌هاى انفرادى


۲. ادارات کل ستادى ذيربط

استان‌ها و شهرستان‌ها

شعبهٔ مربوط