شرايط درخواست‌کننده

۱. کارفرمايان شاغل کليهٔ کارهايى که مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعى قرار دارند.


۲. داشتن مجوز اشتغال صادر شده از سوى مراجع ذيصلاح و اشتغال به کار در هنگام درخواست


۳. براى آن عده از متقاضيان که فاقد مجوز اشتغال‌اند پس از تشکيل پروندهٔ مطالباتي، معرفى واحد درآمد به عنوان مجوز کفايت مى‌کند. در هر حال متقاضى بايد مشغول کار نيز باشد.


۴. کارگران ساختماني، روحانيون، مخترعان، مبتکران، شعرا و هنرمندان، ورزشکاران، بازيگران سينما و ... به شرط اشتغال و عدم دريافت مزد يا حقوق و ارائهٔ معرفى‌‌نامه از مرجع ذيصلاح

مدارک مورد نياز

متقاضيان بايد تقاضاى خود را به صورت گروهى از طريق اتحاديه يا مراکز ذيربط، يا به طور انفرادى به شعب يا نمايندگى‌هاى سازمان ارائه کنند و به ثبت برسانند.

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: براى متقاضيانى که در واحدهاى اجرايى داراى پروندهٔ مطالباتى باشند منحصراً شعبهٔ مربوط، و براى ساير گروه‌هاى شعبهٔ محل سکونت يا کار

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. رئيس واحد اجرايى واحدها


۲. ادارات کل استان مربوط