شرايط درخواست‌کننده

۱. دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاى علوم پزشکى سراسر کشور


۲. معاونت‌هاى علوم پزشکى ساير دانشگاه‌هاى غيروابسته به وزارت بهداشت


۳. افراد حقيقى و حقوقى متقاضى ايجاد مراکز پزشکى و پيراپزشکى غيرانتظامى

مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم‌هاى مربوط به ايجاد مراکز رشته‌هاى تحصيلى علوم پزشکى که از دبيرخانه شوراى گسترش دانشگاه‌هاى علوم پزشکى بايد دريافت شود.


۲. ارائه مدارک تحصيلى اعضاى هيئت موسس


۳. درخواست کتبى

محل مراجعه

تهران: خيابان وصال شيرازي، ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دبيرخانهٔ شوراى نظارت و ارزشيابى و گسترش دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دبيرخانهٔ شوراى نظارت و ارزشيابى و گسترش دانشگاه‌هاى علوم پزشکى