شرايط درخواست‌کننده

۱. عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشکى باشد.


۲. کارمند رسمى قطعى باشد.


۳. حداقل در پنج سال گذشته از اين دوره‌ها استفاده نکرده باشد.

مدارک مورد نياز

۱. معرفى‌نامه از معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى


۲. دعوت‌نامهٔ معتبر از يک دانشگاه يا مؤسسهٔ خارجى يا داخلى


۳. تصوير آخرين حکم استخدام رسمى قطعى


۴. تکميل پرسشنامهٔ فرصت مطالعاتى

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر هماهنگى پژوهش


۲. معاونت پژوهشى وزارتخانه


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

رياست دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى