شرايط درخواست‌کننده

۱. تشخيص پزشک متخصص معالج و مراجعه به شوراى عالى پزشکى


۲. بيمارانى که از طرف ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها براى تأييد از کارافتادگى يا تأييد گواهى استعلاجى به شوراى عالى پزشکى ارجاع مى‌شوند.


۳. بيمارانى که بنا به تشخيص پزشک معالج نياز به معافيت از طرح نيروى انسانى يا تغيير رشته‌هاى تخصصى دارند (فقط گروه پزشکان و پيراپزشکان).

مدارک مورد نياز

۱. اصل گواهى پزشک متخصص معالج مبتنى بر لزوم اعزام بيمار به خارج از کشور براى درمان، يا اصل گواهى استعلاجى براى متقاضيان تأييد گواهى همراه با معرفى‌نامه از کارگزينى ادارهٔ مربوط


۲. اصل گواهى پزشک متخصص مبتنى بر از کارافتادگى متقاضى همراه با معرفى‌نامه از ادارهٔ مربوط و تصوير آخرين حکم کارگزينى


۳. چهار قطعه عکس ۴ ? ۳


۴. اصل و تصوير شناسنامهٔ عکس‌دار متقاضى


۵. درخواست کتبى اعزام به خارج و تکميل برگ اعزام توسط متقاضى از کارافتادگى و طرح نيروى انسانى و تکميل برگ مخصوص فنى

محل مراجعه

تهران: خيابان کريم‌خان زند، خيابان استان نجات‌اللّهي، خيابان شهيد احمد لبّاف، شوراى عالى پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: صندوق پستى ۶۳۵۸-۱۴۱۵۵ منطقه ۱۴ پستى تهران - شوراى عالى پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌ها