شرايط درخواست‌کننده

۱. نمونهٔ توليدى توسط آزمايشگاه مرجع تأييد شده باشد.


۲. واحد توليدى بايد کارکنان فنى و مسئول فنى متناسب با نوع توليدات معرفى کند.


۳. نوع کالاى توليدى مورد نياز باشد.


۴. واحد توليدى توان توليد و امکانات خود را اعلام کند.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير موافقت اصولى از وزارت صنايع


۲. تصوير مدرک تحصيلى متناسب با نوع توليدات براى مسئول فنى


۳. تصوير مدارک تحصيلى ساير کارکنان فنى

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ امور آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ امور آزمايشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ رسيدگى به شکايات


۲. معاون امور درمان و دارو


۳. ادارهٔ امور و تجهيزات آزمايشگاه‌هاى تشخيص طبّى

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ آزمايشگاه‌هاى علوم پزشکى استان