شرايط درخواست‌کننده

۱. پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکتر علوم آزمايشگاهي، ماما


۲. نداشتن منع قانونى


۳. داشتن حداقل چهار ماه سابقهٔ خدمت


۴. مازاد بر نياز نبودن در موقع تسليم درخواست

مدارک مورد نياز

۱. گواهى وضعيت خدمات نيروى انسانى


۲. تصوير سند ازدواج و تصوير شناسنامهٔ خود و همسر، براى بانوان


۳. سه قطعه عکس، امضاى سوگندنامه و درخواست صدور پروانهٔ دائم


۴. رسيد پرداخت مبلغ ۱۵۰ ريال به حساب ۱۰۸ به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

محل مراجعه

تهران: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى تهران، ايران و شهيد بهشتى


استان‌ها و شهرستان‌ها: دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


۲. معاونت درمان و داروى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى ايران، تهران و شهيد بهشتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى - درمانى