شرايط درخواست‌کننده

۱. سازمان‌هاى تحت پوشش وزارتخانه


۲. داشتن اساسنامه و آگهى ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها، درج شده در روزنامهٔ رسمى

مدارک مورد نياز

۱. تصوير نسخهٔ تحويل آمبولانس


۲. اساسنامهٔ شرکت‌هاى خصوصى و آگهى ثبت مندرج در روزنامهٔ رسمى


۳. داشتن فاصلهٔ معقول با مراکز درمانى و اورژانس

محل مراجعه

تهران: دانشگاه‌هاى علوم پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل صدور پروانه‌ها


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمانى دانشگاه‌ها