شرايط درخواست‌کننده

۱. ايراني، مسلمان، متعهد به مبانى جمهورى اسلامى ايران


۲. خانوادهٔ متقاضى بايد زمينه‌ها و شرايط رفع محروميت را داشته باشد و بدان عمل کند.


۳. برخوردارى اعضاى خانواده از سلامتى جسمى و رواني


۴. سرپرست شبه خانواده حداقل داراى مدرک تحصيلى ديپلم باشد.


۵. سرپرست شبه خانواده و همسر وى بايد فاقد سوء پيشينهٔ کيفرى بوده، مشهور به حسن اخلاق باشند.


۶. سرپرست شبه خانواده از فرزندان شبانه‌روزى شناخت و تجربه لازم داشته باشد.


۷. همسر سرپرست شبه خانواده بايد خانه‌دار بوده، در محل ديگرى شاغل نباشد.


۸. هنگام قبول فرزند در شبه خانواده، مجموع اعضاى خانواده با فرزند تحويلى بيش از ۹ نفر نشوند.


۹. سن زن و شوهر بين ۲۵ الى ۴۵ سال بوده، حداقل ۵ سال از ازدواج آنان گذشته باشد.

مدارک مورد نياز

ارائهٔ درخواست به بهزيستى استان‌ها براى بررسى و تأييد صلاحيت داوطلبان

محل مراجعه

تهران: خيابان ولى‌عصر، نبش خيابان ظفر، بهزيستى استان تهران، دفتر معاونت امور اجتماعي


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بهزيستى استان‌ها و ادارات بهزيستى شهرستان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: سازمان بهزيستى کشور، معاونت امور اجتماعي


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل بهزيستى استان