عواملى که در ژئوپوليتيک مؤثر هستند به دو دسته کلى تقسيم‌بندى مى‌گردند:(منبع:ژرژ، پير؛ ژئوپوليتيک، ترجمهٔ حسن على رکني؛ انتشارات دانشگاه پدافند ملي، ۱۳۴۹، ص ۲۸ - ۳۰“)

عوامل ثابت در حقيقت همان پديده‌هاى طبيعى و جغرافيائى هستند و عوامل متغير که ممکن است برخى از آنها نيز منشأ طبيعى داشته باشند به‌دليل مطرح بودن نقش کميت در آنها، جزءِ عوامل متغير محسوب مى‌گردند. موقعيت جغرافيائى در بين عوامل ثابت و انسان در بين عوامل متغير، نقش دو قطب اصلى را در تحليل‌هاى ژئوپوليتيکى ايفا مى‌کنند.