ممکن است شرايطى پديد آيد که ارائه اسناد به بانک را دقيقاً برابر با آنچه مقرر گرديده و يا زمان تعيين شده، براى صادرکننده ناممکن سازد. به‌علاوه موقعيت‌هاى غيرقابل پيش‌بينى مى‌تواند پديد آيد. در چنين موقعيت‌هائي، صادرکننده پس از ارائه اسناد به بانک داراى اختياراتى به شرح زير است:


۱. از بانک کارگزار درخواست نمايد به بانک صادرکنندهٔ اعتبار تلگرافى مخابره نموده و عليرغم اختلاف در اسناد، اجازهٔ پرداخت صادر شود. هزينهٔ تلگرام به حساب ذى‌نفع خواهد بود.


۲. از بانک کارگزار درخواست نمايد که ضمانت مبنى بر حسن انجام عمليات بانکى صادرکننده را بپذيرد تا اگر اسناد غيرمعمولى به بانک ارائه شود براى مصون نگاه داشتن بانک در برابر خسارت ناشى از آن، تقاضاى وجه ضمانت‌نامه را نمايد.


۳. به بانک کارگزار دستور مى‌دهد که برات و مدارک را به بانک صادرکنندهٔ اعتبار بر مبناى پذيرش وصولى ارسال نمايد به اين معنا که اسناد به واردکننده در برابر اختيار پرداخت تحويل شود.


در شرايطى که اسناد قابل اصلاح باشد، براى اين اصلاح اطمينان حاصل گردد که اسناد هرچه زودتر و پيش از تاريخ انقضاء به بانک پرداخت‌کننده ارسال گردد. صادرکننده بايد به خاطر داشته باشد که ظَهر ورقهٔ اعتبار و هر برگ منضم به آن را بررسى نمايد. شرايط بيشترى ممکن است در اين بخش‌ها قيد گردد و جزء لاينفک اعتبار گردد. اساساً هر چه شرايط اعتبار اسنادى بين صادرکننده و واردکننده ساده‌تر باشد داد و ستد بين طرفين و کشورهاى ذى‌ربط آسان‌تر و گسترده‌تر صورت مى‌گيرد.


اگرچه غالباً براى بازرگانان صادرکننده بسيار مطلوب است اطمينان يابند که گشايش اعتبار به دلار باشد ولى اين امکان هم وجود دارد که ارز خارجى ديگر به کار گرفته شود. صادرکننده براى مصون نگاه داشتن خويش از هرگونه زيان ناشى از تغيير نرخ ارز در زمان، حمل کالا و دريافت مبلغ، مى‌تواند پيشاپيش ارز خود را به بانک بفروشد. بانک نرخ مخصوصى را به وى پيشنهاد مى‌کند و در آن فاصله هر اتفاقى براى نرخ ارز حادث شود، صادرکننده دقيقاً مى‌داند که چه مبلغى دريافت خواهد کرد. از سوى ديگر ممکن است امتيازات مشخصى هم در قيمت‌گذارى به ارز خارجى باشد.


در شرايطى که اعتبار مدت‌دارى در اختيار واردکننده قرار مى‌گيرد ذى‌نفع، بايد بهرهٔ اين مدت را بپردازد و اعتبار قبولى/ يوزانس براى پرداخت در تاريخى بعد دريافت خواهد نمود.


در زمان تنظيم قرارداد، مدت، نرخ و روش پرداخت بهره بايد با واردکننده مورد توافق قرار گيرد و مى‌تواند در قيمت گنجانده شده يا اينکه واردکننده از بانک خود درخواست نمايد که عبارتى در اعتبار اضافه کند دال بر اينکه بهره به حساب واردکننده بوده و بايد از وى مطالبه گردد. از سوى ديگر عبارت - هزينه‌هاى تخفيف به حساب خريدار مى‌باشد، را مى‌توان در شرايط اعتبار گنجاند. نرخ بهره گاهى روزانه تغيير مى‌کند.


واقعيت اين است که ذى‌نفع تسويه حساب خود را مثابه آنکه اعتبار ديدارى بوده دريافت خواهد نمود. در بسيارى از اعتبارات نام بندرى که کالا از آنجا حمل مى‌گردد قيد مى‌شود، ولى در برخى از ديگر شرايط براى صادرکننده امتيازى خواهد بود که در صورت مجوز، حمل از هر بندر ايرانى بلامانع باشد. اين امر بايد با مشورت واردکننده صورت گيرد تا درجه‌اى از قابليت انعطاف را فراهم نمايد. اين امر را مى‌توان به بندر تخليه نيز تعميم داد.

فهرست کنترلی که صادر کننده برای جمع‌آوری اسناد باید مد‌نظر قرار دهد

صادرکننده هنگام فراهم آوردن اسناد براى ارائه به بانک بايد موارد زير را که مى‌تواند فهرست کنترل به شمار آيد، مدنظر قرار دهد:


- تمام اسناد پيش از تاريخ انقضاء ارائه گردند


- اسناد ظرف بيست و يک روز، و يا کمتر که در اعتبار اسنادى قيد شده، به بانک ارائه گردد


- جمع مبلغ برداشت شده از بانک در محدودهٔ مبلغ اعتبار اسنادى باشد


- تمام اسنادى که نياز به پشت‌نويسى دارند، مثلاً بارنامهٔ سند، مبادله، اسناد بيمه، به درستى پشت‌نويسى گردد


- صورت حساب‌ها دقيقاً حاوى مفاد و جزئيات شرح اعتبار اسنادى باشند


- صورت حساب‌ها به نام واردکننده صادر گردد


- صورت حساب‌ها شرايط حمل مذکور در اعتبار اسنادى را نشان مى‌دهد


- مقدار، وزن خالص و کل، علامت‌گذاري، قيمت واحد و غيره با اعتبار اسنادى و اسناد مربوطه مطابق باشند


- بارنامه‌ها نشان دهندهٔ بار شدن کالا بر کشتى معينى باشند


- بارنامه‌ها نام و نشان دقيق ابلاغ شونده را نشان دهند


- بارنامه‌ها در دسته‌هاى کامل امضاء شده و اصلى هستند. (يعنى ۲ دستهٔ ۲ تائى ۳ دستهٔ ۳ تائي) يا برحسب درخواست اعتبار


- اگر حمل فوب باشد، اطمينان حاصل گردد که بارنامه نشان دهندهٔ پرداخت هزينهٔ حمل در مقصد است


- اگر به‌صورت سي.اف.آر يا سيف باشد اطمينان حاصل گردد که هزينهٔ حمل پرداخت شده يا هزينهٔ حمل پيش پرداخت شده است


- نوع ارز در اسناد بيمه همان ارزى است که در اعتبار اسنادى قيد شده است


- بيمه براى مبلغى که در اعتبار پيش‌بينى شده تعيين شده باشد


- بيمه کليهٔ خطرهاى مذکور در اعتبار را پوشش مى‌دهد


- اصل اعتبار اسنادى با اسناد ارائه شده همراه باشد


- تاريخ سند بيمه پيش از ارسال کالا بوده يا به وضوح نشان دهد که پوشش بيمه از تاريخ حمل اعتبار دارد


- اگر اعتبار خواستار بيمه‌نامه باشد، گواهى بيمه ارائه گردد