پيشنهادات اين قسمت به جريان طبيعى روش‌ها در زمينه صادرات کالاها به‌صورت مجاز محدود گرديده‌اند.


کالاهاى صادر شده به موجب روش درابک، روش فرآورى داخلى با هر روش ديگرى که مقتضى معافيّت يا استرداد حقوق و عوارض وارداتى باشند جزء اين پيشنهادات نيستند. روش‌هاى تشريح شده در اين بخش البته مى‌تواند در صورتى که مناسبت وجود داشته باشد براى ترکيبات صادرات گمرکى ديگر به کار برده شوند.

وضع قوانين داخلى به منظور اجراء صدور مستقيم

قانون داخلى مشروعيت لازم را براى تنظيم و اجراء روش‌هاى گمرکى تسهيل شده مقرر مى‌دارد. قانون داخلى تصريح مى‌دارد که چه محدوديت‌ها و يا ممنوعيّت‌هائى براى صدور دسته‌هاى بخصوصى از کالاها وجود دارند و چه تعهداتى بايد به وسيله دست‌اندرکاران صدور مستقيم اجراء بشوند. برخى از ادارات گمرکى دستورالعمل‌هائى را براى کمک به صادرکنندگان در مورد روش‌ها تهيه مى‌کنند. از طريق نشريات گمرکى مى‌توان سندسپارى يا نمايندگان آنها را تشريح نمود. از سوى ديگر، بعضى از ادارات گمرکي، خود براى کليه کارمندان گمرکى نامزد کار در امر صادرات، دستورالعمل‌هاى ادارى لازم را جهت تضمين اجراء يکنواخت شرايط و کنترل‌هاى گمرکي، به جريان انداخته، کُدبندى نموده و در دسترس آنها قرارمى‌دهند. معيارهائى که در بالا ذکر شد تا حدّى امکان تيقّن در وضعى را که کالاها توسط گمرکات ترخيص مى‌شوند القاء مى‌کند و بدين ترتيب صادرکنندگان کالا را قادر به انجام ترتيبات قبلى جهت رعايت نمودن شرايط گمرکى مى‌نمايد. از اشتباهات، اتلاف وقت و تأخيرات که مى‌توانند هزينه صدور را افزايش دهند با استفاده از پيش‌بينى اطلاعات قبلى احتراز مى‌شود.

ادارات گمرکى داراى صلاحيّت

مقامات گمرکات، ادارات گمرکى را که در آنجا کالا را مى‌توان براى صدور مستقيم ترخيص کرد، تعيين مى‌نمايد. در اين تعيين، ساعات کار و صلاحيّت اين ادارات و شرايط صنعتى و تجارى مورد توجه کامل قرار مى‌گيرند. مقامات گمرکي، ادارات ويژه‌اى را براى ترخيص کالاهاى خاص به ويژه در موردى که وجود کارشناسان مخصوصى براى ترخيص برخى از کالاها لازم باشد، تعيين مى‌نمايد.


به علاوه، به غير از ادارات گمرکى مستقر در بنادر، فرودگاه‌ها و نقاط مرزي، مقامات گمرکى در جهت راحتى صادرکنندگان يا براى تکافوى موقعيت‌هاى جديدى که از توسعه حمل و نقل و بازرگانى ناشى مى‌شوند اجازهٔ تأسيس اداراتى را در جاهاى ديگر مى‌دهند.


بدين ترتيب، بسيارى از ادارات، براى خدمت در نواحى خاصّى دفاتر گمرکى داخلى و يا دفاتر عمليّاتى در (ايستگاه‌هاى راه آهن) انبارهاى ترخيص يا ايستگاه‌هائى که تا حدّ زيادى با فرآورى کالاى جاى داده شده مربوط هستند، تأسيس نموده‌اند.


براى ساده‌تر کردن ترخيص گمرکى کالاى صادراتي، گمرکات اجازه انجام کنترل‌هاى گمرکى را در انبارهاى تجارى تعهد شده مى‌دهند.


ترخيص گمرکى در اين اماکن که شامل بازرسى از کالا و بررسى اسناد مى‌باشد، به شرط آن که صادرکنندگان يا نمايندگان آنها شرايطى را به انجام برسانند مجاز مى‌باشد براى مثال، اين قبيل صادرکنندگان يا نمايندگى‌ها لازم است که به ثبت گمرک رسيده باشند، با حفظ بعضى از مدارک کتبى به صورتى که به وسيله گمرکات مقرر گرديده موافقت نمايند و متناوباً گزارشات را بفرستد و اجازه دهند که گمرکات از مدارک آنان بازرسى نمايند.


مزاياى ارائه ترخيص گمرکى در خارج از بنادر شلوغ و يا دفاتر گمرکات مرزى کمتر احتياج به تأکيد دارد. کالاهايى که در ادارات گمرکى داخلى يا ساير جاها ترخيص شده‌اند را مى‌توان تحت روش ترانزيت داخلى از چنين ادارات يا محل‌هائى به سوى مرز حرکت داد و بدين ترتيب از تأخيرات ناشى از ترخيص در بنادر شلوغ يا ساير ادارات گمرکى پرهيز کرد.