محاسبات گمرکى ، محاسباتى نظير حقوق گمرکي، عوارض گمرکى و سود بازرگانى را شامل مى‌شود که محاسبه هر يک از آنها بر مبناء ارزش کالا انجام مى‌شود که محاسبه ارزشى کالا نيز خود مستلزم آگاهى از مواردى نظير بهاء سيف، نرخ ارز و... مى‌باشد. لذا براى محاسبات گمرکى اولين اقدام محاسبه ارزش کالا است.


حقوق گمرکى و سود بازرگانى و برخى از عوارض گمرکى بر مبناء ارزش کالاها وصول مى‌شود. بنابراين تعيين ارزش صحيح کالاها در گمرک از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. تقويم ارزش کالا در گمرکات صرف‌نظر از مفاهيم فلسفى آن که در مکاتب مختلف اقتصادى بيان گرديده صورت مى‌گيرد. به‌طورى که گمرک همواره مترصد يافتن روشى براى وقوف به ميزان واقعى پرداخت‌هاى خريدار به فروشنده است و از آن فراتر گمرک - در اجراء - به دنبال يافتن فرمولى است تا او را قادر سازد از کم و کيف معامله و مبالغى که خريدار به فروشنده پرداخته يا بايد بپردازد و يا از روابط پنهانى احتمالى فروشنده و خريدار مطلع سازد.


در يک معامله متعارف براساس ماده ۱۰ قانون امور گمرکى ارزش کالا در گمرک عبارت است از:


”بهاى سيف (بهاء خريد کالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل) و کليه هزينه‌‌هاى مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگانى و ساير حقوق مشابه مربوط به کالا و ساير هزينه‌هائى که به آن کالا تا ورود به اولين دفتر گمرکى تعلق مى‌گيرد. اين ارزش از روى سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمى صاحب کالا تعيين و براساس نرخ ارز و برابرى‌هاى اعلام شده از طرف بانک مرکزى ايران در روز تسليم اظهارنامه محاسبه مى‌گردد.


اجراء اين تعريف مستلزم آگاهى از موارد زير است:

بهاى سيف (CIF)

در مقررات Incoterms که از سال ۱۹۶۳ ميلادى در تجارت جهانى متداول گرديده ارزش سيف مجموع ارزش کالا Cost، بيمه Insuranc و کرايه حمل Freight مى‌باشد. بدين مفهوم در تعيين ارزش کالا در گمرک ابتدا بايد قيمت پرداخت شده براى کالا و هزينه حمل آن و همچنين هزينه بيمه متعلقه مشخص شود. اين ارقام اصولاً از روى اسناد تسليمى توسط خريدار که به وسيلهٔ بانک گواهى شده باشد به گمرک اظهار مى‌شود. گواهى بانک ظَهر اسناد صرفاً به منظور مشخص شدن اصالت اسناد مى‌باشد و اين گواهى در تائيد صحت ارزش‌هاى مندرج در اسناد نافذ و معتبر نيست. گمرک با استفاده از فرمول‌هائى که در قانون امور گمرکى به ويژه مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ پيش‌بينى شده و ماده ۱۲۱ آئين‌نامه اجرائى آن در خصوص صحت يا عدم صحت ارزش‌هاى اظهار شده بررسى و اقدام مى‌نمايد.

ساير هزينه‌ها

اصولاً قيمت عرضه شده کالا شامل هزينه‌هائى از قبيل بازاريابي، تبليغات و ساير حقوق مربوط به ساخت و توليد کالا نيز مى‌باشد. اما ارزش کالا در گمرک، در برگيرنده هزينه‌هاى ديگرى که خريدار تا ورود کالا به اولين دفتر يا مقصد گمرکى متحمل مى‌شود هم است. از جمله اين هزينه‌ها که فعلاً دريافت مى‌شود، يکى حق سفارش کالا و ديگرى کارمزد مراکز تهيه و توزيع مى‌باشد. (بعد از انحلال مراکز تهيه و توزيع کالا، اين کارمزد به عنوان کارمزد ثبت آمارى اخذ مى‌گردد).

نرخ ارز

براى محاسبه ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، ارزش کالا که با پول خارجى فاکتور شده است بايد به ريال ايران تبديل شود. اما نرخ آن چيست؟ و چگونه از آن مطلع مى‌شويم؟


نرخ ارز براى محاسبات گمرکي، نرخ رسمى ارز مى‌باشد که توسط بانک مرکزى ايران همه روزه اعلام و ابلاغ مى‌شود. بنابراين کالا با هر نوع ارزى خريدارى شود محاسبات گمرکى فقط براساس رسمى ارز انجام مى‌پذيرد.


نرخ اعلام شده بانک مرکزى براى محاسبه حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض هر دلار ۱۷۵۵ ريال مى‌باشد.

روز تسليم اظهارنامه

از آنجائى که نرخ ارز ممکن است روزانه تغيير کند، براى پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، نرخ چه روزى بايد ملاک محاسبه قرار گيرد؟ با توجه به اينکه ايام متفاوتى را مى‌توان مدنظر داشت. از جمله روز گشايش اعتبار يا روز ورود کالا به کشور يا روز ثبت آمارى که هر کدام در مسير ورود کالا داراى اهميت مى‌باشد. اما به موجب ماده ۱۰ قانون امور گمرکى نرخ ارز مربوط به روز تسليم اظهارنامه به گمرک به عنوان معيار تبديل ارزش کالا به ريال و پرداخت حقوق و عوارض گمرکى قرار گرفته است. (اخيراً بانک مرکزى نرخ ارز جهت محاسبات گمرکى و به منظور تثبيت قيمت کالاهاى مشابهى که همزمان ترخيص مى‌شود به‌طور ماهانه اعلام مى‌کند).


به موجب تبصره ۳ ماده ۴ آئين‌نامه اجرائى قانون امور گمرکى منظور از روز اظهار روزى است که صاحب کالا طبق اظهار خود وجوهى را که به ترخيص کالا تعلق مى‌گيرد به صندوق گمرک پرداخته باشد.