حوضهٔ‌آبريز رادکان (نکا)

در ضلع جنوبى رشته‌کوه‌هاى درازنو جهان‌نما قرار گرفته و از شرق چهارباغ و دامنه‌هاى شمالى شاهکوه سرچشمه گرفته و با وارد شدن آب‌هاى بخش‌هاى جنوبى منطقهٔ حفاظت شدهٔ جهان‌نما و چمن‌ساور، رودخانهٔ رادکان را تشکيل مى‌دهند که پس از عبور از مناطق هزارجريب، از طريق نکا به درياى خزر مى‌ريزد.